سیستم ثبت درخواست های نیرورسانی
ورود به سامانه نیرو رسانی :

1-متقاضیان پروژه های نیرورسانی با استفاده از شماره درخواست و کد طرح در اختیار می توانند وارد سامانه نیرورسانی شده و به انتخاب پیمانکار مورد نظر و پیگیری وضعیت پروژه خود اقدام نمایند.
پیمانکاران پروژه های نیرورسانی می توانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند وارد سامانه شده و نسبت به مشاهده پروژه های موجود و قیمت دهی آنها اقدام نمایند.